JUBILEUSZ 25-LECIA WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA

  28 października 2021 roku o godz. 16:00 odbyło się spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa, która w tym dniu obchodziła swoje 25-lecie działalności w naszej parafii. O godz. 18:00 odbyła się Msza Święta dziękczynna, na która przybyli byli i obecni członkowie.    Spotkanie zostało prowadzone przez ks. Proboszcza Ryszarda Grabarskiego. Obecnym opiekunem Wspólnoty jest ks. Bartosz.  Prowadzona jest kronika przez panią Czesławę. Na spotkaniu przy herbatce i cieście dzielono się wspomnieniami i planami na przyszłość. Wspólnota jest otwarta na nowych członków, na które czeka z radością. Spotkanie odwiedził też dziennikarz z Gościa Niedzielnego.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy Prawa Kanonicznego i na podstawie własnego Statutu. Została powołana  i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Statutu Generalnego Unione Sanguis Christi zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich dnia 24 maja 1988.

W Polsce istnieje od 1981 roku. Funkcjonuje jako ruch katolicki, stowarzyszony w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich.

 • Wspólnota Krwi Chrystusa na terenie Regionu Polskiego działa pod kierownictwem i odpowiedzialnością Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS)
 • Siedzibą WKC jest Częstochowa. Znakiem jest krzyż grecki z czerwonym okrągłym polem w centrum.
 • Motywem przewodnim życia członków jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i obrazuje nieskończoną  miłość  Boga do człowieka. Przez jej pryzmat chcemy spoglądać na świat i drugiego człowieka.
 • Polem misji – głoszenie przesłania miłości Boga – jest własna miejscowość, parafia, rodzina, miejsce pracy, szkoła.

Celem jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków przez formację i Zycie w duchowości Krwi Chrystusa.

Otwieramy serca dla krwawiącego dziś Zbawiciela. Jesteśmy wrażliwi  na „krzyk krwi”, który rozbrzmiewa dziś w wielu miejscach i  sytuacjach ludzkiego cierpienia, biedy, krzywd, niesprawiedliwości… Staramy się nieść przesłanie miłości Boga wszystkim, kochając i służąc przez modlitwę, przykład własnego życia i konkretną pomoc.

Krew Chrystusa przynagla nas do pojednania z Bogiem, samym sobą i innymi ludźmi. Przynagla nas do budowania wspólnoty pomiędzy nami i z wszystkimi, do których  jesteśmy posłani. Ważnym aspektem naszej współpracy jest wzajemna  troska o siebie przez modlitwę, służbę wzajemną  i czynienie dobra.

„Dlatego wszędzie gdzie są członkowie WKC starają się być znakiem jedności, której Bóg pragnie dla swoich uczniów. Więź miłości wzajemnej, prowadząca do jedności jest najlepszym fundamentem dla niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.”

Podejmujemy trud niesienia Jezusowego pokoju tym, którzy tego potrzebują. A tylu jest potrzebujących wokół nas: m. In. w więzieniu, szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczym.

Ludzie wokół nas potrzebują tak samo miłości i pociechy jak w stanie wojennym – kiedy wspólnota powstawała w Polsce – albo i bardziej. Jeżeli im tego nie damy – my, którzy szczególnie wiedzą jak wielka jest Boża Miłość – Krew Chrystusa – to, kto ma to zrobić? Jeżeli nie będziemy dzielić tego daru, który otrzymaliśmy, to może nam zniknąć, możemy go utracić.

Modlitwa do Krwi Chrystusa (osobista i wspólnotowa), regularne uczestnictwo w Eucharystii, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, praktyka „Słowa Życia”, uczestnictwo w rekolekcjach, wpatrywanie się w świetych Patronów – to to, co nas kształtuje i usposabia do wyjścia do innych, do szukania coraz to nowych sposobów, jak pomóc bliźniemu – również w tym, aby odnalazł Boga.

„Bądźcie wspólnotą dynamiczną i gorliwą w miłości, otwartą, zdolną do konkretnych gestów pojednania, gościnną i wielkoduszną wobec wszystkich braci i sióstr w wierze, nawet jeżeli są od was inni. Bądźcie wspólnotą gotową przyjąć każdego – kimkolwiek jest i skądkolwiek przybywa – z szacunkiem  i miłością, bezinteresownie ofiarując mu dar otrzymany od Boga.” (C.M.Martini)

Ze Statutu: Celem WKC jest:

 • Osobista formacja członków
 • Ożywienie życia parafialnego
 • Apostolstwo modlitwy w duchowości Krwi Chrystusa
 • Budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny
 • Działalność charytatywno-opiekuńcza
 • Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
 • Wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa
 • Ewangelizacja
 • Obrona życia ludzkiego
 • Walka o godność każdego człowieka
 • Promocja rodziny