OŁTARZ ŚW. TRÓJCY PO RENOWACJI

ZAKOŃCZONO PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM OŁTARZU TRÓJCY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W SZPROTAWIE W dniu 27 listopada br. Odbył się odbiór końcowy zadania związany z pracami konserwatorsko-restauratorskimi ołtarza Trójcy Świętej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie, w wyniku którego prace zostały w całości odebrane bez uwag. Komisja stwierdziła, że prace wykonane zostały poprawnie zgodnie z pozwoleniem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W skład komisji wchodzili: przedstawiciele Wykonawcy Pani D. Żankowska i Pan R. Żankowski, przedstawiciel Inwestora proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szprotawie ksiądz Ryszard Grabarski oraz przedstawiciele Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w osobie Pani A. Skowron i Pani K. Idyjan, a także przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Szprotawie Pani Ewa Jersz. Całkowita wartość zadania wyniosła 100.000,00 zł brutto, a łączna wysokość wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych 80.000,00 zł. Nadmienia się, że inwestycja jest współfinansowana z grzech źródeł: ze środków Województwa Lubuskiego w wysokości 30.000,00 zł , środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze w wysokości 20.000,00 zł oraz środków Gminy Szprotawa w kwocie 30.000,00 zł. Wkład własny Parafii wyniósł 20.000,00 zł i pochodził z ofiarności parafian. Dzięki wykonanym pracom konserwatorsko-restauratorskim nastąpiła znacząca poprawa stanu technicznego ołtarza, co umożliwi zachowanie jego cennych wartości historycznych dla przyszłych pokoleń.